Vakıf Senedi

Tkhv.org.tr » Vakıf Senedi

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Resmi Senedi

Vakfın Adı:

Madde 1 – Vakfın adı “ Türk Kültürüne Hizmet Vakfı “ dır.

Vakfın Merkezi :

Madde 2 – Vakfın idare Merkezi İSTANBUL ‘ Caferiye Sokak, Soğukkuyu

Çıkmazı No: 1 Sultanahmet’tir.

Vakıf İdare Hey’eti gerekli gördüğü takdirde yurt içinde yurt

dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

 

Vakfın Amacı:

Madde 3 – Vakfın amacı. Türk Milli Kültürünün korunması, geliştirilip

yücelmesi, iç ve dışta tanıtılmasına hizmet etmektir.

 

Vakfın Görevleri:

 

Madde 4 – Vakıf amacını geliştirmek üzere:

a – Türk Milli kültürünün bütün dallarıyla ilgili her türlü çalışmaları yapar,

b – Türk Kültürünün korunması, geliştirilmesi iç ve dışta

tanıtılması amacıyla konferans, seminer, sempozyum, paneller, düzenler Yetişkinlere Yönelik Meslek Edindirme, Bilgi, Beceri ve Zenaat Kursları açar.

c- İlmi inceleme ve araştırmalar yapar ve yaptırır

d- Bu amaç doğrultusundaki her türlü teşebbüsleri teşvik eder,

İşletmeler kurar, mevcut işletmelere katılabilir ve devir alabilir.

e- Bu alanda faaliyette bulunan genel, katma ve özel bütçelerle idare    edilen resmi kurum ve                                         kuruluşlarla, Vakıf ve dernekler gibi özel ve gönüllü kuruluşlar arasında karşılıklı yardımlaşmayı ve faaliyetlerde verimliliği arttırıcı ahengi sağlamaya çalışır.

Bunlarla devamlı koordinasyon içinde bulunarak hizmetlerin olumlu ve başarılı sonuçlara ulaşmasına destek ve yardımcı olur.

f-Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya,

-Vakıflarla ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya,

 

– Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vesayet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları paraları yönetim ve tasarrufla, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya,

 

-Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek tüzel kişilerle işbirliği yaparak hizmet ve proje üretmeye; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst rehin, ipotek mülkiyetin aynı haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine

göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanları iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında biri işletmeye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişi, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48.Maddesinin belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ve 5072 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarda kullanamaz.

 

Kurucu Üyeler:

 

Madde 5- Vakfın Kurucu Üyeleri ekli lisedeki adları yazılı 20 kişidir.

 

Vakfın Amacına Tahsis Edilen Malvarlığı:

 

Madde 6- Vakfın amacına tahsis edilen malvarlığı nakit olarak 30.000.000 milyon Türk Lirasıdır. Vakıf bu ilk kuruluş varlığına ek olarak her türlü mal ve haklar, para, menkul ve gayrimenkulleri her hangi bir hukuki yolla iktisap edebilir ve 4’üncü maddede belirtilen tasarruflarla malvarlığını genişletebilir.

Mali Hükümler:

Madde 7- Vakıf Gelirleri ve Kullanma Esasları

 • Vakfın Gelirleri
 • Vakfın her türlü faaliyetlerinden
 • Vakfa yapılacak her türlü bağışlardan
 • Vakfın iktisap edeceği menkul ve gayri menkul mallarla, bu malların kira, irat işletme ve her türlü nemasından sağlanır.
 • Kullanım Esasları
 • Vakıf Yönetimi; yıl içinde elde ettiği brüt gelirlerden %20 sini Yönetim ve İdame masrafları ile ihtiyatlara ve Vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara kalan %80 nin ise Vakıf amaçlarına sarf ve tahsis zorunludur.
 • Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkındaki tüzüğün 37. Maddesinde sınırlanan idare, idare masrafları dışında, kalan Vakıf giderlerinin tamamı Vakfın amaçlarına tahsis veya sarf edilir.

Bağışlar:

Madde 8-  Vakıf amacının gerçekleşmesi için yapılacak para, menkul    veya gayrimenkul mal ve kıymet şeklindeki her türlü bağışı kabul eder. Bağışlanan değerler, bağışı yapanın isteği veya İdare Heyetinin kararıyla ya Vakfın malvarlığına eklenir ya da belli bir iş veya hizmetin yerine getirilmesine harcanmak üzere fon teşkil edilir. Menkul ve gayrimenkul malların değerlerinin tespitinde de borsa değerleri esas alınır. Borsada kayıtlı olmayan veya kayıtlı olduğu halde bağış tarihinden önce son iki yıl içinde işlem görmeyen menkul kıymetler, yazılı değerleriyle değerlendirilirler.

Yapılacak bağışların nerelere harcanacağı veya hangi maksada tahsis edildiği bağışta bulunan kişilerce belirtilmiş ise yapılan açıklamalara göre hareket edilir. Şu kadar ki, bu gibi  hallerde bağışın, Vakfın amacına uygunluğuna ve belirtilen isteğin gerçekleştirilebilme imkanının bulunup bulunmadığına İdare Heyeti karar verir. İdare Heyeti’nin uygun görmediği bu gibi şartlı bağışlar kabul edilemez.

Vakfın Temsili:

Madde 9- Vakfı, İdare Heyeti temsil eder: İdare Heyeti bu temsil yetkisini. İdare Heyeti Başkanı ile Başkan Yardımcılarına da devredebilir. İdare Heyeti aynı zamanda genel veya belli hal ve konularda belirteceği esaslar içinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, Herhangi yetkili memur veya memurlarını, temsil veya temsilciliklerini her hangi bir sözleşme akdetmeye, herhangi bir mukavele, hukuki senet veya belgeyi Vakıf adına ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

Vakfın İdare Uzuvları

Madde 10- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

 • Mütevelli Heyet
 • İdare Heyeti
 • Denetim Kurumu

Vakıf Mütevelliler Heyeti:

Madde 11- Vakfın üç türlü üyesi vardır.

İş bu vakıf senedini imzalayarak vakfın teşkil ve tescilini gerçekleştiren ekli listedeki adları bulunan yirmi kişi vakfın kurucu üyeleridir. Kültür ve Turizm Bakanı ile Bakanlık Müsteşarı (veya bu bakanlığın idari yapısında bir değişiklik olduğu takdirde Bakanlık Kültür Kuruluşlarının bağlı olacağı Bakan ve Bakanlık Müsteşarı) , kurucu Kültür ve Turizm Bakanı tarafından bir defa için seçilecek üç kişi vakfın tabii üyeleridir.

Kurucu üyelerin çoğunluk ile vakfa hizmet eden veya edeceği anlaşılan kişi veya kurumları (temsilen kurumca belli edilen kişiyi) Vakfın mütevelli üyesi olarak seçmesi mümkündür. Her üç yılda bir bu şekilde seçilecek üyelerin sayısı üçü geçmez.

Vakfın kurucu üyeleri, tabii üyeleri ve seçilen üyeleri vakfın Mütevelliler Heyetini teşkil eder. Mütevelliler Heyeti’nin tabii Başkanı, Kültür Ve Turizm Bakanı (veya bu Bakanlığın idari yapısında bir değişiklik olduğu takdirde Bakanlık kültür kuruluşlarının bağlı olacağı Bakan) dır.

Vakfın kurucu üyeleri, vefatları, iş göremez hale gelmeleri veya hastalıkları veya istifaları halinde yerlerine mütevelli heyet kurucu üyeliği haklarını iktisap edecek üç adayın ismini noter vasıtasıyla Vakıf Genel Sekreterliğine tebliğ ederler. Bu adaylar Mütevelli heyet üyeliğini iktisap edinceye kadar aday gösterenlerce her zaman aynı usulle değiştirilebilir. Mütevelli Heyet’i bu üç adaydan birisini çoğunluk oyu ile kurucu üye seçer.

Bir Mütevelli Heyet Kurucu üyesinin aday göstermeden veya gösteremeden üyelik durumunu kaybetmesi veya gösterilen adayların Mütevelli Heyet üyeliğini iktisap etmesine kanuni bir engel bulunması gibi kurucu üyeler adedinde bir eksilme olması hallerinde bu boşalan yere veya yerlere, Mütevelli Heyet, gündeminde bu konunun bulunduğu bir toplantıda mevcudun üçte iki oyuyla yeni üye seçer.

Mütevelliler Heyetinin Görev Ve Yetkileri

Madde 12- Mütevelliler Heyeti Vakfın yüksek karar uzvudur.

Esas görev ve yetkileri şunlardır.

 • İdare Heyet Başkanı ile altı asil ve üç yedek üyeyi 3 yıl için seçer.
 • Kendi üyeleri arasından veya dışarıdan üç gerçek veya tüzel kişiyi, birisi yedek olmak üzere üç yıl için denetçi olarak seçer.
 • İdare Heyetinin geçmiş çalışma yılına ait raporuyla Vakıf Denetçilerinin raporlarını inceler. İdare Heyetinin ibrası konusunda karar verir.
 • İdare Heyetinin hazırlayacağı bütçe tasarılarını inceler, aynen veya uygun göreceği değişiklikleri yaparak onaylar.
 • İdare Heyetince hazırlanacak iç tüzük tasarılarıyla yönetmelik taslağını inceleyip aynen veya uygun göreceği değişiklikleri yaparak kabul eder.
 • İdare Heyetince hazırlanacak İç Tüzük tasarısıyla yönetmelik tasarılarını inceleyip aynen veya uygun göreceği değişiklikleri yapar.
 • Vakıf Resmi Senedinde gerekli gördüğü ilave değişiklikleri yapar.

Mütevelliler Heyetinin Toplanma Zamanı

Madde 13- Mütevelliler Heyeti, ilk toplantısını Vakfın tescil ve teşkilini takip eden ilk ay içinde en az 2/3 çoğunlukla yapar.

Vakıf Mütevelliler Heyeti her yılı takip eden en geç Şubat    ayı      sonuna kadar   İdare heyetinin daveti ile olağan toplantısını yapar. Mütevelliler Heyeti Başkanının veya İdare Heyetinin lüzum göreceği hallerde veyahut Mütevelliler Heyeti üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak İdare Heyetine bildirecekleri istekleri üzerine olağan üstü toplanır. Yukarıda son halde İdare Heyeti, her ne sebeple olsun Mütevelliler Heyetini toplantıya çağırmamazlık  edemez.

Bir ay içinde davet bulunmadığını denetçilerin bildirmesi üzerine söz konusu davet Mütevelliler Heyeti Başkanı tarafından yapılır.

Mütevelli Heyetinin Toplantı İlanı :

Madde 14- Mütevelli Heyeti toplantısının günü, yeri ve saati ile gündemi toplantıdan en az 15 gün önce üyelere bildirilir. Olağanüstü toplantılarda gündem dışındaki bir konu üzerine karar verilemez.

Toplantı Yeter Sayısı:

Madde 15- Mütevelli Heyeti üyelerinin en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır. İlk      toplantıda yeter sayı sağlanmazsa toplantı 15 gün sonraya bırakılır ve durum üyelere bildirilir. İkinci toplantı için Mütevelli Heyeti ve üye adedinin yarıdan bir fazlası bulunması yeterlidir.

Mütevelli Heyeti toplantılarına Mütevelli Heyeti Başkanı Başkanlık yapar, mazereti sebebiyle bulunamadığı hallerde toplantıda bulunan en yaşlı üye toplantı başkanlığını yürütür.

Mütevelli Heyeti Sayısı:

Madde 16- Mütevelliler Heyeti kararları, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın katıldığı tarafın oyuna itibar edilir. Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler ve ilaveler hakkındaki kararlar ise Mütevelliler Heyeti üyelerinin tamamının üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Vakıf İdare Heyeti:

Madde 17- Vakıf İdare Heyeti, Heyetince seçilecek bir Başkan ile altı üyeden teşekkül eder. (Seçilecek üyelerden ancak bir tanesi Mütevelli Heyet dışından seçilebilir) İdare Heyeti Üyelerinin görev süreleri üç yıldır. İdare Heyeti ilk toplantısında iki Başkan Vekili ile bir Muhasip üye seçer ve gerekli iş bölümünü yapar.

İdare Heyeti üyelerinden görev süreleri bitmeden ayrılanların yerine, Mütevelliler Heyetince önceden seçilmiş yedek üyelerden biri ondan geri kalan süre için asil üyelik görevini yürütür.

Görevden ayrılan Başkanın yerine ise, Başkan Vekillerinden biri bu görevi üstlenir.

İdare Heyeti Başkan veya Başkan Vekili’ nin Başkanlığında üç kişiden teşekkül eden bir icra Heyeti kurabilir. İcra Heyeti üyelerinin İdare Heyeti üyesi olması şarttır.

 İdare Heyetinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları:

 Madde 18– İdare Heyeti Vakfın idare uzvudur. Bu sıfatla heyet:

 • Vakfın kuruluşundan sonra, vakfın amacını geliştirici yönde maddi, manevi yardımları olabilecek şahısların Vakfa Mütevelli Heyeti üyesi olarak alınması için teklifte bulunur.
 • Görev ve yetkilerini önceden belirtmek şartıyla teşkilini uygun göreceği çeşitli danışma ve çalışma komite, kurul ve komisyonları kurabilir. Gerektiğinde bunların görevlerine son verebilir.
 • Vakfın yıllık bütçe tasarısını hazırlar. Mütevelliler Heyetinin görüş ve tabvibine sunar. Mütevelliler Heyetince kabul edilen bütçeyi uygular.
 • Çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu maksatla idareyi düzenleyici ve verimliliği arttırıcı tedbirleri alır ve uygular. Ayrıca İç Tüzük tasarısını hazırlar ve Mütevelli Heyetinin tasvibine sunar.
 • Vakfın idari teşkilatını kurar. Çalışanların görev, yetki sorumluluklarını belirler ve personelin ünvan ve ücretlerini tespit ve ilan eder.
 • Vakfın imza sirkülerini tespit eder.
 • Vakfa gelir sağlamak için gerekli çalışmaları yapar.
 • Vakfın leyh ve aleyhine açılacak davalar hakkında gerekli iş ve işlemleri zamanında yapar.
 • Olağan ve olağanüstü Mütevelliler Heyet toplantılarının gündemini hazırlar ve üyeleri toplantılara davet eder.
 • Kanunların, İlgili mevzuatın, Vakıf Senedinin, Vakıf İç Tüzük ve Yönetmeliklerin verdiği ve öngördüğü diğer görevleri yerine getirir.

İdare Heyetinin Toplantıları Ve Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı:

Madde 19- İdare Heyeti ayda en az bir defa toplanır. Geçerli sebep olmadan arka arkaya üç toplantıya katılmayan üyeler görevden çekilmiş sayılırlar. Toplantılar salt çoğunlukla yapılır, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Olaylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı tarafın oyuna itibar edilir.

Vakfın Denetim Kurulu:

Madde 20- Denetim Kurulu; Mütevelli Heyetçe kendi içinden ve çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan üç yıl için seçilecek 3 kişiden oluşur.

 Vakfın Denetim Kurulu’nun Görev Yetki Ve Sorumlulukları:

Madde 21- Denetçiler her yıl Vakfın gelir ve giderleriyle, kayıtlarını inceleyip sonuçlarını Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanına sunar.

Ücret Durumu ve Takdiri :

Vakfın İdare Üyeleri fahridir. Bunların vakıf için yaptıkları hizmetler karşılığı sadece zaruri giderleri ile yol ve seyahat masrafları karşılanır.

Vakfın Fesih ve Tasfiyesi:

Madde 23- Vakıf herhangi bir sebeple fesih veya infisah ederse, o tarihte mevcut olan Vakıf malları gayece en yakın başka vakfa veya hayır kurumuna devredilir.

 

           TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI RESMİ SENEDİNİN 5. ve 6.MADDESİNDE ZİKREDİLEN KURUCU LİSTESİ 1985

 

                                                   VAKIF KURUCU ÜYELERİ

 

Mükerrem Taşçıoğlu

Kemal Gökçe

Ahmet Turgut Atasoy

Avni Akyol

Hulusi Çetinoğlu

Mustafa Sinan Genim

Mükerrem Berk

Tarık Galip Somer

Halil Kemal Kafalı

Orhan Oğuz

Muhteşem Semih Giray

Nevzad Atlığ

Ahmet Keskin

Cüneyt Gökçer

Mim. Kemal Öke

Rıdvan Çongur

Ahmet Aydın Bolak

Zübeyir Ziyad Ebüzziya

Mahmut Şevket Rado

Yücel Çakmaklı

 

 

TABİİ ÜYELER

 

Kültür Ve Turizm Bakanı

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı

Metin Eriş

Mertol Tulum

Ayla Ağabegüm

 

2007

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri

Kültür ve Turizm Bakanı: Prof. Dr. Nabi AVCI

Kültür ve Turizm Bakanı Müsteşarı: Ömer ARISOY

Mükerrem TAŞÇIOĞLU

Kemal GÖKÇE

Dr. Metin ERİŞ

Dr. M. Sinan GENİM

Prof. Dr. Necat BİRİNCİ

Türkan ÇETİNOĞLU

Av. Şerafettin YILMAZ

Prof. Dr. Sedefhan OĞUZ

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL

Prof. Dr. Nevzat ATLIĞ

Prof. Dr. Sitare TURAN BAKIR

Tevfik YAMANTÜRK

Dr. Özge ÇONGUR YEŞİLKAYA

Y. M. M. Mustafa EKİNCİ

Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR

Dr. Cezmi BAYRAM

Bülent ÇORAPÇI

Prof. Dr. Cevdet KÜÇÜK

Ayla AĞABEGÜM

Seniha KOŞAR

Fatma YÜCEL AYIK

Tekin KÜÇÜKALİ

Mehmet Ali AYDINLAR

Prof. Dr. Hikmet ÜÇIŞIK

Prof. Dr. Emine GÜRSOY NASKALİ

Süleyman Servet SAZAK

Prof. Dr. Azmi ÖZCAN

A. Cem ENER

Prof. Dr. Mustafa İSEN

Ahmet MALKAN

 

 

VEFAT EDEN VE AYRILAN MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİMİZ

 

Ahmet Turgut Atasoy

Hakkı Dursun Yıldız

Avni Akyol

Hulusi Çetinoğlu

Mükerrem Berk

Tarık Galip Somer

Ahmet Aydın Bolak

Zübeyir Ziyad Ebüzziya

Mahmut Şevket Rado

Selahattin İçli

Cüneyt Gökçer

Mertol Tulum

 

T.C.

Beyoğlu

 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

 

 

Esas No            : 1985 / 334

Karar No          : 1985 / 396

Hakim              : Bekir Alparslan 14333

Katip                : Fikret Cengiz

Tescil Talebinde Bulunan   : Türk Kültürüne Hizmet Vakfı – İstanbul

Vekili               : Av. Gündüz DELİBAŞ

Meşrutiyet Cad. No:57 Kat 3 Beyoğlu

 

Türk Kültürüne Hizmet Vakfı vekili Av. Gündüz DELİBAŞ’ın tescile ilişkin dilekçesi ve dava dosyasının incelenmesi sonunda:

Tescili talep edilen Vakfın İstanbul 12. Noterliğinin 15 Nisan 1985 günü ve 29040 yevmiye numarası ilen Re’sen tanzim edilen resmi senedinin 3. Maddesinde vakfın amacının Türk Milli Kültürünün korunması, geliştirilip yüceltilmesi, iç ve dış dünyaya tanıtılmasına hizmet etmek olduğu belirlendi.

Mevzuat hükümlerine göre Türk Kültürüne Hizmet Vakfının kurulmasına ve tescilinde sakınca görülmediği dilekçenin ekini teşkil eden 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı’nın 25.1.1995 gün 7130-1446-85 SYNT . (Top 1. ) sayılı yazıları ile ve de Türk Medeni Kanunu’na göre kurulmak istenen Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’nın kurulmasının uygun bulunduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, dilekçenin ekinde bulunan 17.4.1985 gün Mül. Yenvak 903 Müt. 12/85 sayılı yazılarında bildirilmiştir.

 

HÜKÜM: Yukarıdan beri açıklanan sebeplerde:

 • İstanbul 12. Noterliğince re’sen düzenlenen 15 Nisan 1985 günlü 29040 yevmiye numaralı resmi senedi ile kurulan Türk Kültürüne Hizmet Vakfı resmi senedinin Medeni Kanunun 903 sayılı kanunla muaddel 74. Maddesi gereği AYNEN TESCİLİNE.
 • Tescilin mahkeme siciline kaydına
 • Karar örneğinin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne tevdine
 • Harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına, Kanun yolları açık olmak üzere karar verildi.

17.6.1985

Bekir ALPARSLAN

HAKİM 14333

 

T.C.

İstanbul

Asliye birinci Hukuk Hakimliği

Sayı:

 

TÜRK ULUSU ADINA YARGILAMA YAPIP HÜKÜM VERMEYE YETKİLİ İSTANBUL ASLİYE 1. HUKUK MAHKEMESİNİN VERMİŞ OLDUĞU KARARDIR?

 

Esas No      :  1987 / 7

Karar No    :  1987 / 29

Hakim        :  Coşgun Özaydın 16196

Katip          :  Derya Küçükkeskin

Davacı       :  Türk Kültürüne Hizmet Vakfı adına

 • Kemal Gökçe – Genel Koordinatör
 • Tekin Günaşar – Genel Sekreter

Davalı       :   Hasımsız

Dava         :   VAKIF RESMİ SENEDİNDE YAPILAN DEĞİŞİİKLİĞİN TESCİLİ

 

D A V A: Davacı Türk Kültürüne Hizmet Vakfı adına Kemal Gökçe  ve Tekin Günaşar vermiş oldukları 3.2.1987 tarihli dava dilekçelerinde Türk Kültürüne hizmet Vakfı Resmi Senedinin 3,4/b,4/d,5,6,7,11,12,15,18/a, 18/e, 18, 18/f ve 21 maddelerinin değiştirilmesi ve 18/O , 18/1 ve 20. Maddelerinin kaldırılmasını Beşiktaş 4. Noterince 15.1.1987 gün 2676 yevmiye numaraları Düzenleme Şeklinde  Tadil Mukavelesi ile tasdik ettirildiğini, değişiklik konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği Olağanüstü hal Bürosunun görüşlerinin alındığını bildirerek Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Resmi Senedinin 3, 4/b, 4/d,  5,6,7 ,   11/c,  12,14,15, 18/a  18/f  ve 21 maddelerinin değiştirilmesi ve 18/G,  18/1  ve 20. maddelerinin kaldırılması şeklinde yapılan değişikliğin tesciline karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

G E R E K Ç E: Dava Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Vakıf Resmi Senedinde Beşiktaş 4. Noterliğince düzenlenen 15.1.1987 tarih 2676 yevmiye sayılı  Düzenleme Şeklinde Tadil Mukavelesi ile değiştirilen      3, 4 / b,  4/d,  5,6,   11/b,  11/c,  12, 14, 15, 18/a, 18/e, 18/f  ve 21.

Maddelerinin değiştirilmesi ile 18/g, 18/1 ve 20. Maddelerinin kaldırılması şeklinde yapılan değişikliği tesciline karar verilmesi istemini kapsamaktadır.

Beşiktaş 4. Noterliğince düzenlenen 15.1.1987 tarih ve 2676 yevmiye sayılı Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Vakıf Senedi Düzenleme Şekliyle Tadil Mukavelesi davacılar tarafından dosyaya ibraz edilmiştir.

Değişiklik yapışmak istenen Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Resmi Senedi ve dosya mevcuttur . Beyoğlu Asliye 3. Hukuk Hakimliğinin E. 1985/334  K.  1985 / 369 sayılı ve 17.6.1985tarihli kararıyla Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Resmi Senedinin tesciline karar verildiği anlaşılmıştır.

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü 21 Ocak 1987 tarih HÜKÜM 34-2542 sayılı ve 17.6.1985 tarihli kararıyla Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Resmi Senedinin tesciline karar verildiği anlaşılmıştır.

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü 21 Ocak 1987 tarih HÜKÜM 24-2542 sayılı yazısında “… Söz konusu değişiklik senedinde 903 sayılı yasa ile ilgili tüzük hükümlerine aykırı bir huşu görülmediğinden değişikliğin tecilinde sakınca bulunmadığı “ bildirilmiştir.

İstanbul Valiliği Olağanüstü Hal Bürosu 19 Ocak 1987 tarihi 177/87 sayılı yazısında Vakıf Senedinde yapılmak istenen değişikliğin yapılmasında Valilikçe bir sakınca olmadığı açıklanmıştır.

Bu durumda talebin kabulüne ve Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, Vakıf Senedinin 3,4/b, 4/d, 5,6,7,   11/b,  11/c,  12,  14,  15,  18/a, 18/e,  18/f ve 21. maddelerinin kaldırılması şeklinde yapılan değişikliğin tesciline karar vermek gerekmiştir.

 

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan gerekçelere göre:

 

 • Beşiktaş 4. Noterliğinde tanzim edilen 15.1.1987 tarihli ve 2676 yevmiye sayılı Düzenleme Şekliyle Tadil Mukavelesi ile Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Vakıf Senedinin 3,4/b, 4/d, 5,6,7,11/b,11/c,12,14,15, 18/a,18/e,18/f ve 21. Maddelerinin değiştirilmesi ve 18/g, 18/1 ve 20. Maddelerinin kaldırılması ile ilgili yapılmak istenen değişikliğin VAKIF SENEDİNE TESCİLİNE,
 • Kararın bir örneğinin Merkezi Sicile tescili için Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,
 • Yapılan masrafların davacı üzerinde bırakılmasına,
 • 1500,-TL. karar harcının davacıdan tahsiline, peşin yatan harcın mahsubuna

Yargıtay başvurma yolu açık olmaz üzere 6.2.1987 tarihinde dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi. 6. 2.1987

 

Katip                                OO Harç.                                  Hakim 16196

 

T.C.

BEYOĞLU

3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KARAR

 

Esas No   :   1983 / 925

Karar No :   1989/458

Hukuk Hakimi   : Mesut Fahir (14923)

Katip   : Demet Tanuca

Davacı   : Kemal Gökçe Türk Kültürüne Hizmet Vakfı -adına

Genel Koordinatör

Yıldız Sarayı Kızlarağası Köşkü / Beşiktaş

Davalı   : Vakıflar Bölge Müdürlüğü – Karaköy

Vekili    : Av. Ayten Kaya

Dava     : Vakıf Senedinde Yapılan Değişikliğin Tescili

DAVA Tarihi  : 7.9.1988

Karar Tarihi   : 8.6.1989

 

              İSTEK Davacı 7.9.1988 günlü dilekçesi ile İst. 12. Noterliğinin 15.4.1985 gün ve 29040 sayılı resen tanzim edilen düzenleme şeklindeki senedin 11. Maddesinin, Beşiktaş 4. Noterliğinin 6.7.1986 tarih ve 37673 nolu düzenleme şeklini, vakıf senedine tescilini istemiştir.

                                                                                                T.C

                                                                                           BEYOĞLU

                                                                    2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

                                                                   SAYI                                         KARAR

 

ESAS NO: 1990/606

KARAR NO: 1990/944

HAKİM: HASAN DİNÇKOK 14252

KATİP: ZEKERİYA ULUMAN

DAVACI: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı adına Kemal Gökçe

VEKİLİ: Av. Neşe Günor- Bahariye cad. no:66/8 Kadıköy

DAVALI: Hasımsız

DAVA TARİHİ: 27.9.1990

KARAR TARİHİ: 26.12.1990

 

DAVACININ TALEBİ:

Davacı vekili, 27.9.1990 tarihli dava dilekçesi ile hasımsız olarak mahkememize açmış bulunduğu vakıf tescili davasında Türk Kültürüne Hizmet Vakfı İstanbul 12. Noterliğinin 15.4.1985 tarih ve 29040 yevmiye numarası ile resen tanzim edilmiş resmi senet ile kurulmuş olduğunu, Beşiktaş 4. Noterliğinin 25.9.1990 tarih 57606 yevmiye numaralı tadil mukavelesi ile ana resmi senedin 15. Maddesi yeniden düzenlenmiş bulunduğunu, diğer maddeleri aynı kalan ve yalnız vakıf resmi senedinin 15. Maddesinde yapılan işbu değişikliğin tescilini talep etmiştir.

DAVALININ YANITI:

Davalı Vakıflar Genele Müdürlüğüne, dava dilekçesi, vakıf senedi ve diğer evraklar gönderilerek mütalaa istenmiş, 6.11.1990 tarih ve 410 (34-2542)-1827

Sayılı yazı ile söz konusu vakfın senedinde 903 sayılı yasa ile ilgili tüzük hükümlerine aykırı bir husus görülmediğinden vakfın tescilinde vakıf senedinin yalnız 15. Maddesinde yapılan değişikliğin sakınca bulunmadığı bildirildiği görülmüştür.

 TAHKİKAT:

1-  Davaya konu olan Beşiktaş 4. Noterliğin 25.9.1990 tarih ve 53606 yevmiye numaralı vakıf Türk Kültürüne Hizmet vakfı resmi senedi ve dava dilekçesine ekli evraklar Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilmiş, Davalı vakıflar genel müdürlüğü Vakıf senedinin 15. Maddesindeki yapılan değişikliğin tescilinde bir sakınca bulunmadığı bildirilmiştir.

2- Mahkememizin 190/0303 esas sayılı dosyası celpedilmiş tetkik olarak dosyaya konmuştur.

GEREKÇE:

Celb ve tetkik olunan ve dosyada mübrez yazılar ile tüm dosya münderecatına göre davanın kabulüne karar verilmiştir.

HÜKÜM:

Yukarıda nedenleri açıklandığı gibi ve tüm dosya içeriğine göre, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı resmi senedinin 15. Maddesinde yapılan değişikliğin resmi senede TESCİLİNE iş bu kararın bir suretinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilmesine, davanın mahiyeti itibariyle yapılan mahkeme masraflarının davacı üzerine bırakılmasına, Yeteri kadar harç alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, dair davacı vekilinin yüzüne karşı Yargıtay yolu açık olmak üzere karar verildi. 26.12.1990

 

                             Katip                                                                                                           Hakim 14252

 

                                                                                              T.C.

                                                                                             Şişli

                                                                        1.Asliye Hukuk Hakimliği

                                                                                           -KARAR-

ESAS NO: 1992/297

KARAR NO: 1992/295

HAKİM: DURSUN ÖZAYDIN 12949

KATİP: AYŞE ALTUN

DAVACI: TÜRK KÜLTÜRÜ’ne HİZMET VAKFI Adına

 1. a) METİN BİRSEN (Başkan Yardımcısı)
 2. b) KEMAL GÖKÇE (Genel Koordinatör)

VEKİLİ: AV. NECDET TIRAŞOĞLU İstanbul Barosu Avukatlarından

DAVA: VAKIF SENEDİNİN TADİLİ

DAVA TARİHİ: 27.06.1992

KARAR TARİHİ: 27.05.1992

 

İSTEK  : Davacılar vekili 27.3.1992 tarihli dilekçesi ile : Vekili bulunduğu “Türk Kültürüne Hizmet Vakfı”’na ait resmi senedin 22. Maddesinin Kaldırılmasına; İkinci ve Yedinci maddelerinin ise,ek’li belgedeki biçimde değiştirilmesine bu nedenle İstanbul 12. Noterliğinde re’sen düzenlenmiş 43430 Y.n.lu, 15.11.1991 tarihli Vakıf Resmi Senedi’ndeki 22. Maddenin Kaldırılması ile ; 2ve 7. Maddelerde yapılan ekli değişikliğin aynı senede tesciline karar verilmesini istemiştir.

Beşiktaş 4. Noterliğinin 20.04.1992 tarih ve 18314 yev.no.lu düzenleme şeklinde ki ek vakıf (tadil) senedi ile İstanbul 12. Noterliğinin 15.4.1985 tarih ve 2904 yev.no.lu vakıf resmi senedi ile 27.3.1992 tarihli dava dilekçesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gönderilerek, ekli vakıf tadil mukavelesi gereğince mütalaasının yapılması istenmiş olmakla, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 18.5.1992 tarih ve 2037 sayılı cevabı yazıları gereğince söz konusu değişiklik senedinde 903 sayılı yasa ve ilgili tüzük hükümlerine aykırı bir husus görülmediğinden değişikliklerin tescilinde bir sakınca bulunmadığının bildirildiği görülmüştür.

 

HÜKÜM:     Beşiktaş 4. Noterliğinin 20.04.1992 tarih ve 18314 yevmiye no.lu düzenleme şeklinde vakıf resmi tadil senedinin 903 sayılı yasa ve ilgili tüzük hükümlerine aykırı bir husus görülmediğinden değişikliğin tescilinde bir sakınca bulunmadığı göz önüne alınarak İstanbul 12. Noterliğinin 15.4.1985 tarih ve 29040 yev.no.lu vakıf resmi senedinin 22. Maddesinin kaldırılması ile 2. Ve 7. Maddelerinde yapılan ekli değişikliğin aynı senede Tesciline Kararın bir örneğinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilmesine, Yargıtay yolu açık olmak üzere 27.5.1992 tarihinde dosya üzerinde karar verildi.

                                                                                              T.C.

                                                                                             Şişli

                                                                        1.Asliye Hukuk Hakimliği

                                                                                        -KARAR-

ESAS NO: 2006/309

KARAR NO: 2007/54

HAKİM: AYLA AKDÜZEN 2812

KATİP: DİLEK ELİTOĞ

VEKİLİ: Av. Mustafa Çelik-Meclis-i Mebusan Cd. No:133/4

Fındıklı / İstanbul

DAVALI: Hasımsız

DAVA: Vakıf Madde Değişikliğinin Tescili

DAVE TARİHİ: 19.10.2005

KARAR TARİHİ: 22.02.2007

 

Davacı tarafından hasımsız olarak mahkememizde açılan vakıf madde değişikliğinin tescili davasının yapılan açık duruşmaları sonunda :

İDDİA: Davacı vekili İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine vermiş olduğu dilekçesinde özetle; müvekkil Vakfın Beyoğlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1985/334 esas, 1985/396 karar sayılı ilamı ile tescil edildiğini, 5072 sayılı yasanın amit hükümleri gereğince müvekkil vakfın resmi senedinin 2., 4., 10., 20., 21., 13., Ve geçici maddelerinin tadili zorunluluğu doğduğunu, söz konusu değişikliklerin yapılabilinmesini teminen vakıf resmi senedinin 18/j bendi gereğince yetkili organ olan mütevelli heyetince 10.06.2004 tarihli olağanüstü toplantısınca zikrolunan maddelerin tadil edilmesi için gerekli karar alındığını ve “Düzenleme Şeklinde Beyannamesini” imzalandığını belirterek Türk Kültürüne Hizmet Vakfının senedinin 2., 4., 10., 21., 13., ve geçici maddelerinde yapılan değişikliklerin tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan yargılama sırasında; vakıf sicilini tutan mahkemenin vakıf senedinde daha sonra yapılan değişiklikleri en iyi şekilde takip edip bir bütün halinde değerlendirebilecek mahkeme olduğu, vakıf tescil edildikten sonra sicil mahkemesi dışındaki mahkemelerde madde değişikliği yaptırmanın, mahkemelerince sicilin devamlılığı ilkesine ve yasanın amacına aykırı olarak değerlendirildiği gerekçesi ile yetkisizlik kararı vererek dosya mahkememize gönderilmiştir.

DELİLLER: Vakıf kuruluş senedi, mütevelli heyeti kararı, Beşiktaş 4. Noterliğinin 15.09.2005 tarih ve 21459 yevmiye nolu düzenleme şeklinde beyanname, Vakıflar Genel Müdürlüğü yazı cevabı

Bilirkişi raporu

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/291 esas sayılı dosyasında; Vakıflar Genel Müdürlüğüne yazılarak görüş bildirilmesi istenilmiş, cevabı yazıda Beşiktaş 4. Noterliğince düzenlenen 15.09.2005 tarih ve 21459 yevmiye nolu değişiklik senedinin incelenmesinde yapılan düzenlemelerin uygun bulunduğu mütalaa edilmiş, değişiklik senedi üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmış , bilirkişi Doç. Dr. Baki İlkay Engin tarafından verilen raporda vakıf senedinin 2, 4, 13. Maddelerinde değişiklik yapılabilmesinin yasal şartlarının gerçekleştiği, 10, 20 ve 21. Maddelerinin eklenmesine ilişkin değişiklikler bakımından M.K. 112 hükmünün aradığı haklı sebeplerin varlığının ortaya konulmamış olduğu mütalaasında bulunmuştur.

Bilirkişi raporunda bir suret ile tadilat senedi Vakıflar Genel Müdürlüğüne Gönderilerek yapılan değişikliğin tescilinde sakınca bulunup bulunmadığı konusunda görüş sorulmuş, cevabı yazıda değişikliğe giden maddelerde bu senede göre yapılan düzenlemelerin uygun bulunduğu, bilirkişi raporunda vakıf organları arasında Denetim Kurulunun dahil edilmesinin yasal zorunluluğunun oluşmadığı yönündeki tespitine denetim organı olarak katılmadıkları mütalaasında bulunmuştur.

Tüm dosya kapsamına göre yapılan değişikliklerin uygun olduğu anlaşılmakla davacı davasının kabulüne karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle:

1-Davanın kabulü ile Türk Kültürüne Hizmet Vakfının Beşiktaş 4. Noterliğinin 15.09.2005 tarih. 21459 yevmiye nolu değişiklik senedinin tesciline,

2-Alınması gereken 13.20 YTL ilam harcının peşin alınan 12.20 YTL harçtan mahsubu ile bakiye 1.00 YTL nin davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

3-Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, Dair yasa yolu açık olmak üzere verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı açıkça okunup usulen anlatıldı. 22.02.2007

 

T.C.

BEYOĞLU

2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2006/309

 

İşbu karar davacı vekil 27.04.2007 tarihinde tebliğ edilmiş Vakıflar genel Müdürlüğü’ne 21.05.2007 tarihinde tebliğ edilmiş olup hüküm 22.06.2007 tarihinde kesinleşmiştir. 11.09.2007

 

HAKİM 28121

 

Yazdır