Güncel Yayınlarımız

Tkhv.org.tr » Yayınlar » Güncel Yayınlarımız
Türk Sanatları “Keçe”
Türk Sanatları “Keçe” Koyun, keçi, deve, tavşan vb. gibi hayvanların yapağısının, tüyünün dürülüp dövülmesi yoluyla yapılan, kaba, kalın kumaşa verilen ad olan keçe, tarih boyunca ihtiyaç kaynaklı kullanımının yanında sanatsal kullanımla birlikte insanoğlunun yaşamında yer almıştır. Coğrafya insanlık tarihinin başlangıcından itibaren en temel şekillendirici unsur olmuştur. Toplumların sosyal yaşantıdan siyasete, ekonomiden kültüre varıncaya kadar onları diğerlerinden ayıran, ayrıcalıklı kılan özellikleri coğrafyanın bir armağanıdır. Coğrafyayı öncelikle toplumların yerleşim tercihleri üzerindeki yönlendirici etkisiyle ele almak mümkündür. Arabistan’da çölün göçebeliğe, Yunanistan’da dağlık arazinin birlikten yoksun şehir devletleri kurmaya mecbur ettiği topluluklar coğrafyanın insanoğlu üzerindeki en açık etkisidir. Aynı şekilde Orta Asya’nın bozkırları da coğrafya ve iklim şartları dolayısıyla eski Türklerin göçebe yaşam tarzının temelini meydana getirmiştir. Türkler, dünya tarihinin seyrine siyasi, sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda en fazla etkide bulunan milletlerin başında gelmektedir. Bilhassa atın ehlileştirilmesi sayesinde kazandıkları hareket kabiliyeti sayesinde Orta Asya bozkırlarından çıkarak birçok coğrafyada etkinlik göstermişlerdir. Atlarıyla uzun mesafeleri kat ederken keçeden yapılma evleri de her zaman yanlarında olmuş ve kışın soğuğundan, yazın sıcağından onları korumuştur. Türkler ile keçe çadırları arasındaki bağlantı yerleşik hayata geçmelerine rağmen devam etmiş ve hatta günümüze kadar gelmiştir. Kültür A.Ş. ile birlikte hazırladığımız Türk Sanatları “Keçe” kitabında, keçe tarihinden keçenin bir sanat dalı olarak ortaya çıkmasına, kullanım alanlarından yapım süreci ve tekniklerine kadar pek çok konu geniş bir şekilde ele alınmıştır. Günümüzde keçe sanatının icra edildiği merkezlere, çağdaş keçe sanatçılarına ve seçilmiş sanat eserlerine yer verilmiştir. Yayın talebi için tıklayınız.
Türk Sanatları “Mozaik”
Değişik renklerde küçük taş, mermer ve cam parçalarının bir yüzey üzerinde yan yana getirilmesiyle yapılan mozaik, farklı zamanlarda döşeme ya da duvar süsleme sanatı olarak karşımıza çıkmıştır. Her bir kare parçasının bir araya gelerek oluşturduğu bu görsel şölen, kimi zaman günlük hayatta kesitler sunarken kimi zaman da kutsal sahneleri ve simgeleri göz önüne sermiştir. Temelleri Antik Çağ’a dayanan mozaik sanatı Suriye’den İspanya’ya, Afrika’dan İtalya’ya kadar çok geniş bir coğrafyada yaygınlaşmış; Anadolu coğrafyasındaki kadim yerini de almıştır. Farklı dönemlerde oluşan zevk ve anlayışlar var olan sanat algısını etkilemiş, ortaya çıkan sanat faaliyetleri dönemin hâkim güzellik anlayışıyla aynı doğrultuda gelişim göstermiştir. Bu gelişim sayesinde değişik yapım teknikleri ve farklı tasarımlar ortaya çıkmıştır. Türk Sanatları Serisinin ikinci eseri olan “Mozaik” kitabında, mozaik tarihinden bir sanat dalı olarak ortaya çıkmasına, kullanım alanlarından yapım süreci ve tekniklerine kadar pek çok konu geniş bir şekilde ele alınmış, günümüzde mozaik sanatının icra edildiği merkezlere, çağdaş mozaik sanatçılarına ve seçilmiş sanat eserlerine de yer verilmiştir.                                         Yayın talebi için tıklayınız.
Türk Sanatları “Seramik”
Dünya tarihinde ilk izlerine Anadolu toprakları üzerinde rastlanan seramik, zamanla insanlar tarafından kendini ifade etmenin en güçlü enstrümanlarından biri haline gelmiştir. Bu materyalin bugün bir sanat dalına isim vermiş olması da toplumsal ve sanatsal bir anlatım dili olarak gelişmeyi başarmış olmasının delilidir. Anadolu uygarlıklarından itibaren izini sürdüğümüz seramik sanatı, önce Selçuklularla, daha sonra Osmanlı medeniyetiyle farklı ufuklar yakalamıştır. Öyle ki, ilkel günlük eşyalardan bugün evrensel bir şöhrete sahip olan İznik çinilerine ulaşan tekâmül çizgisi hayranlık uyandırıcıdır. Kitapta seramik, tarihinden bir sanat dalı olarak ortaya çıkmasına, kullanım alanlarından yapım süreci ve tekniklerine kadar geniş bir şekilde ele alınmıştır. Yayın talebi için tıklayınız
Gelenekten Geleceğe Örf ve Adetlerimiz
Gelenekten Geleceğe Örf ve Adetlerimiz Bu eser bir yol gösterici olmakla birlikte adab-ı muaşeret kitabıdır. Doğumdan ölüme, hayatın tabii seyri içinde, bilmediklerimizin, hatırlamadıklarımızın nasıl yapılması gerektiğini göstermektedir. 21. yüzyılın eşiğinde Türk insanının nasıl olduğunu, nasıl davrandığını ve yeni nesillere neleri aktarması gerektiğini göstermeyi gaye edinen bir eserdir. Yayın talebi için tıklayınız.
Türk Dünyası Kültür Atlası (12 Cilt)
Türk Dünyası Kültür Atlası, Türklerin tarih sahnesinde çıktıkları yer olan Orta Asya'dan başlayarak tarihi akış içerisinde Uzakdoğu, Güney Asya , Karadeniz Kuzeyi, Anadolu, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Avrupa'ya uzanan yayılış ve yerleşiminde ortaya koyduğu Türk Kültürünü bir atlas muhteviyatında sunuma hazırlayan 12 ciltlik bir çalışmadır. "TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR ATLASI" çalışmamızda, Türk Dünyası 5 ana dönemde ele alınmıştır. -İslam Öncesi Dönem (1 cilt) -Selçuklu Dönemi (2 cilt) -Osmanlı Dönemi (6 cilt) -Cumhuriyet Dönemi (2 cilt) -Türk Devlet Toplulukları (1 cilt) Bu dönemler kendi içlerinde alt bölümlere ayrılarak her dönem kendi içinde “Siyasi Tarih, Dil, Din, Müzik, Mimari, Folklor, Etnoğrafya, İktisâdi ve Ticari Hayat, Askeri Hayat, Edebiyat, İlîm Hayatı, Şehircilik, Diğer Sanat Dalları, Spor” konuları görsel malzemelerle birlikte verilmiştir. 12 cilt olarak tamamlanmış olan yayınımız, Türkçe ve İngilizce olarak basılmış olup yaklaşık 6000 sayfadan meydana gelmiştir. Türk Dünyası Kültür Atlası düşünce ve neşriyatının kamuoyunda gördüğü ilgi eserin büyük bir boşluğu doldurmakta olduğunun delilidir. Öncelikle ülkemiz aydın çevreleri olmakla birlikte, eserin İngilizce-Türkçe olarak hazırlanmış bulunması çalışmanın yabancılara, özellikle protokol takdimlerinde sunulabilecek nitelik taşımasına imkân sağlamaktadır. Yayın talebi için tıklayınız.
Türk Devlet ve Toplulukları
Türk Dünyası Kültür Atlası Türk Devlet ve Toplulukları Günümüzde dünyanın dört bir yanına dağılmış durumdaki Türk devlet ve topluluklarının geçmişten bugüne kadarki tarihleri, edebiyat, sosyal, kültürel yaşantılarını, ekonomilerini bir arada işleyen, görsel malzemeyle zenginleştirilmiş “Türk Devlet ve Toplulukları” kapsamlı içeriğiyle konusunda bir ilk olma özelliğine sahiptir. Ülker grubunun belli oranda kitap karşılığındaki desteği ile eserimiz 2003 yılı içinde okuyucuların ve ilim dünyasının beğenisine sunulmuştur. “Türk Devlet ve Toplulukları” Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca incelenmiş, İlköğretim kurumları VI.,VII. ve VIII. sınıflarla, orta öğretim kurumu öğrencileri ve öğretmenler için tavsiyeye uygun bulunmuştur. Türk Devlet ve Toplulukları cildinde yer alan konular; Türk Dilinin Dünü ve Bugünü, Sibirya Türkleri, Altay Türkleri, Dolganlar, Hakas Türkleri,  Sibirya Tatar Türkleri, Şor Türkleri, Tuva Türkleri, Yakut Türkleri, İdil Ural Türleri, Başkurdistan, Çavuşistan, Tataristan, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz Türkleri, Ahiska Türkleri, Gagavuz Türkleri, Karaçay-Balkar Türkleri, Karaimler, Kırım Tatar Türkleri, Kumuk Türkleri, Nogaylar, Balkan ve Avrupa Türkleri, Batı Avrupa Türkleri, Bulgaristan Türkleri, Eski Yugoslavya Türkleri, Finlandiya Tatar Türkleri, Pomak Türkleri, Romanya Türkleri, Yunanistan Türkleri, Doğu ve Güney Türkistan Uygur Türkleri, Güney Türkistan Türk Toplulukları, Doğu Türkistan Türk Toplulukları, Salarlar, Orta Doğu Türkleri, Irak Türkleri, İran Türkleri, Suriye Türkleri, Bağımsız Türk Devletleri, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, K. K. Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkmenistan  konuları sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan ele alınıp sunulmuştur.   Yayın talebi için tıklayınız.
Cumhuriyet Dönemi (2 Cilt)
Türk Dünyası Kültür Atlası Cumhuriyet Dönemi (2 cilt ) Cumhuriyet Dönemi 1. cildind; T.C. Devleti'nin Siyasi Tarihi, T.C. Devleti’nin İdari Yapısı, T.C. Devleti’nin Adlî  Yapısı, T.C. Devleti’nin İktisadi ve Mali Yapısı, T.C. Devletinin Askeri Yapısı, T.C. Devleti'nin Güvenlik Yapısı, T.C. Devleti’nin Milli Eğitim Yapısı, T.C. Devleti’nde Din-Devlet İlişkileri, T.C. Devleti’nin Mediko-Sosyal Yapısı  Sosyal Hayata Yön Veren Yapı ve Kurumlar, Türk Aile Yapısı, Mutfak Kültürümüz, Sosyal Hayat İçerisinde Türk Kadını, Türkiye’de Göç Gerçeği, Şehirleşme Politikaları, Şehirleşme ve Gecekondu Sorunu, Türkiye’de Meydana Gelen Doğal Afetler, Sivil Toplum ve Gönüllü Kuruluşlar konuları yer almaktadır.   Cumhuriyet Dönemi 2. cildinde; Sektörel Açıdan Türk Ekonomisi, Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Tarım ve Hayvancılık, Sanayi Politikaları ve Gelişimi, Hizmet Sektörü, Bankacılık, Sigortacılık, Ulaştırma, Haberleşme, Turizm, Madenler ve Madencilik Sanayii, Orman ve Orman İşletmeleri, Kalkınma Hedefi Olarak Bölge Planlamaları, İktisadi Hayata Yön Veren Kurumlar, Sosyo-Ekonomik Yapıya Yön Veren Kamu Kurumları, Cumhuriyet Dönemi Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sendikacılık Hareketi, Teknoloji Kurumları ve Araştırma Geliştirme Faaliyetleri, Kültür ve Sanat, Dil ve Edebiyat, Yayın Hayatı, Kitap Yayınları ve Kütüphaneler, Arkeoloji Çalışmaları ve Müzecilik, Güzel Sanatlarda Cumhuriyet Uslubu, Resim Sanatı, Heykel Sanatı, Mimari, Müzik Hayatımız, Tiyatro, Sinema, Geleneksel El Sanatları, Folklor, Türk Sporu  konuları yer almaktadır.                 Yayın talebi için tıklayınız.
Osmanlı Dönemi (6 Cilt)
Türk Dünyası Kültür Atlası Osmanlı Dönemi (6 Cilt) Osmanlı Devleti’nin yedi yüzyıllık geçmişinin metne dayalı ve görsel malzemeyle desteklen siyasî tarihi yanında dil, din, edebiyat, sanat, mimari, musiki, sanat tarihi, örf ve âdetleriyle birlikte ele alındığı “Osmanlı Dönemi” başlığını taşıyan bölüm altı ciltten oluşmaktadır. Osmanlı Dönemi ciltleri Prof. Dr. Mubahat Kütükoğlu danışmanlığında hazırlanmıştır. Yaklaşık 3000 sayfadan oluşan Osmanlı Dönemi ciltlerinde 4000 görsel malzeme kullanılarak Osmanlı Dönemi'nin her yönüyle incelendiği bir kaynak kitap olma özelliğini taşımaktadır.     "Osmanlı Dönemi 1. cildinde; Osmanlı Siyasi Tarihi, Osmanlı Coğrafyası, Osmanlı Kanunnâmeleri, Osmanlı İlmiye Teşkilatı, Osmanlı İlmiye Sınıfı, Osmanlı Merkez Teşkilatı, Osmanlı Taşra Teşkilatı, Osmanlı Derbend Teşkilatı, Osmanlı Esnaf Teşkilatı, Osmanlı Saray Teşkilatı, Osmanlılarda Teşrifat konuları yer almaktadır.   Osmanlı Dönemi 2. cildinde; Osmanlı Toprak Düzeni, Osmanlı İskãn Politikası, Osmanlı Döneminde Türk Hanlıkları, Ayanlık Dönemi, Osmanlı Bilim ve Eğitimi, Osmanlı İmparatorluğu’nda Nüfus, Osmanlı Şehri, Osmanlı Başşehri. Osmanlı Ordusu, Osmanlı Tersaneleri. Osmanlı Havacılığı, Osmanlı Silãhları, Osmanlı Çadırları konuları yer almaktadır.   Osmanlı Dönemi 3. cildinde; Osmanlılar’da Uluslararası İlişkiler ve Dış Siyaset, Osmanlı İktasãdi Tarihi, Osmanlı Liman ve Rıhtımları, Osmanlı Deniz Ulaşımı, Osmanlı Devleti’nde Demiryolları, Osmanlı Maden Kaynakları, Osmanlı Darbhaneleri, Osmanlı Para Tarihi, Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri, Osmanlı Dönemi Hastaneleri, Osmanlı Tababeti, Osmanlı Saray Eczaneleri konuları yer almaktadır.   Osmanlı Dönemi 4. cildinde; Osmanlı Cemiyeti Sosyal Yapı, Vakıflar ve Çeşitleri, Osmanlılar’da Dini Hayat, İstanbul’da Tekkeler, Osmanlı Mimarisi, Bursa, Edirne, İstanbul, Osmanlı’da Baş Mimarlar, Osmanlı Polis teşkilatı, Osmanlılar Devrinde Yapılan Önemli Su Tesisleri, Türk Evi ve Şehri, Osmanlı Askeri Mimarisi, Osmanlı Saray, Kasır ve Köşkleri, Türk Bahçesi konuları yer almaktadır.   Osmanlı Dönemi 5. cildinde; Osmanlı Hat Sanatı, Osmanlı Tezhip Sanatı, Osmanlı Minyatür Sanatı, Osmanlı Kıyafetleri,  Osmanlı Mezartaşlarında Serpuşlar, Osmanlı Cilt Sanatı, Türk Ebru Sanatı, Osmanlı Dokumaları, Osmanlı İşlemeleri, Ahşap Sanatı, Bakırcılık Sanatı, Osmanlı Maden Sanatı, Osmanlı Camcılığı, Osmanlı Sedefkârlığı, Osmanlı Kuyumculuğu, İznik Çini ve Seramikleri, Kütahya Çini ve Seramikleri, Çanakkale Seramikleri, Yıldız Çini Fabrika-i Humayunu, Osmanlı Saat ve Saatçiliği, Osmanlı Döneminde Müzecilik, Osmanlı Döneminde Spor, Osmanlı Tiyatrosu, Osmanlı Döneminde Türk Mûsikîsi, Türk Mutfağı Kültürü, Osmanlı Toplumunda Aile, Osmanlı’da Kadın Hareketleri, Osmanlı Dericiliği, Osmanlı’da At ve Atçılık, Binek Arabaları, Osmanlı Dönemi Halk Eğlenceleri konuları yer almaktadır.   Osmanlı Dönemi 6. cildinde; Osmanlı Halıcılığı, Batılılaşma Dönemi Türk Resim Sanatı, Kağıt ve Kağıtçılık, Osmanlı Devletinde Matbaacılık, Osmanlılarda Basın, Osmanlılarda Halk Hikayeciliği, Osmanlılarda Mizah, Osmanlı Dönemi Divân Edebiyatı, Osmanlı Dönemi Aşık Edebiyatı, 19. Yüzyıl Türk Edebiyatı, Osmanlılarda Tarih Yazıcılığı, Osmanlı İmparatorluğu Nişanları, Osmanlı İmparatorluğu Madalyaları, Osmanlı Arması, Osmanlı Döneminde Kahveler, Afetler ve Yangınlar, Osmanlı’da Adet ve Gelenekler, Harita Dizini, Osmanlı Sultanları konuları yer almaktadır.                                         Yayın talebi için tıklayınız.  
Selçuklu Dönemi (2 Cilt)
Türk Dünyası Kültür Atlası Selçuklu Dönemi (2 cilt) Eserin ikinci ve üçüncü ciltleri “Selçuklu Dönemi” adı altında Prof. Dr. Erdoğan Merçil danışmanlığında hazırlanmıştır. "Selçuklu Dönemi"nin ilk cildi; Selçuklular ile birlikte onların çağdaşı Türk devlet ve beyliklerin siyasî tarihini içermektedir. Dönemin ikinci cildinde (Gazneliler, Karahanlılar, Hârzemşâhlar, Saltuklular, Memlûkler, Eşrefoğulları, Çobanoğulları, Germiyanoğulları, Ramazanoğulları, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Timurlar, Menteşe Beyliği  v.b.) Selçuklular dönemindeki siyasi tarih, dil, din, edebiyat, sanat, ilim hayatı, askeri hayat, musiki, şehircilik, mimari, iktisadi hayatlarını teşkil eden tüm sosyo-ekonomik ve kültürel hayatları Türkçe ve İngilizce olarak incelenerek sunulmuştur.   Yayın talebi için tıklayınız.
İslam Öncesi Dönem
Türk Dünyası Kültür Atlası İslam Öncesi Dönemi (1 cilt) Birinci baskısının Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu danışmanlığında, ikinci baskısının Ahmet Taşağıl danışmanlığında yayımladığımız İslam Öncesi Dönemi yayınımız "Türk Adı ve Türk Yayılmalarıyla" başlayıp "Selçuklu Dönemi"ne kadar olan zaman dilimi içinde tüm beylik ve devletlerin (Hun, Tabgaç, Uygur, Avarlar, Sabarlar, Oğuzlar, Hazarlar v.b.) siyasi tarih, dil, din, edebiyat, sanat, ilim hayatı, askeri hayat, musiki, şehircilik, mimari, iktisadi hayatlarını teşkil eden tüm sosyo-ekonomik ve kültürel hayatları Türkçe ve İngilizce olarak sunulmuştur. Yaklaşık 400 görsel malzeme orijinal olarak kullanılarak 2. baskısı yapılmıştır.   Yayın talebi için tıklayınız.
Türk Dünyasında Sürgün ve Göç
Türk Kültürüne Hizmet Vakfı tarafından yayımlanan bu kitap, son bir asırda Türk dünyasında yaşanan göç ve sürgün süreçlerini, kısacası bir devrin panoramasını gözler önüne sermektedir. Türklerin tarihteki yayılma hareketlerinin nasıl bir seyir takip ettiğine dair bilgiler içeren bir yazıyla başlamaktadır. İdil-Ural’dan başlayarak Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar ve Arap coğrafyasına kadar ulaşan bir çizgide Türklerin maruz kaldıkları sürgün ve göçlerin geçmişten günümüze olan etkileri değerlendirilmektedir.   Yayın talebi için tıklayınız.
Kültürler Başkenti İstanbul (Türkçe+İngilizce)
KÜLTÜRLER BAŞKENTİ İSTANBUL (TÜRKÇE+İNGİLİZCE) 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilen İstanbul’u, sahip olduğu tarih ve kültür mirası çerçevesinde değerlendirirken, günümüzde sahip olduğu dinamizmi ve çağdaşlığı simgeleyen yanlarını da ortaya koyarak bir “dünya şehri” olma özelliğini koruduğunu vurgulayan “Kültürler Başkenti İstanbul” yayınımız; 76 civarındaki bilim adamı ve uzmanın katkılarıyla neşredilmiş olup Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ciltler halinde baskısı yapılmıştır. Yayın talebi için tıklayınız.
İpek Yolu
Vakfımızı İpek Yolu’nun geçmişten bugüne tarihini inceleyerek, günümüze yansıyan etkilerini, kültürler arasında yarattığı etkiyle, kültür aktarımlarını ve paylaşımlarını ortaya koymak, geçmişten edindiğimiz tecrübelerin günümüze ışık tutmasını sağlayarak sürece destek olmak ve akıllarda kalan tüm bilinmeyenleri aydınlatmak için “İpek Yolu” konulu yayını hazırlamıştır. Bu çalışmanın genel amacı; İpek Yolu’nun başlangıcından günümüze bütün özelliklerini, tarih ve kültür mirası çerçevesinde değerlendirip, kendine ait dinamizmi ve çağdaşlığı simgeleyen yanlarını da ortaya koyarak bir “diyalog yolu” olma özelliğini vurgulamaktır. Yayın talebi için tıklayınız.