Türk Dünyası Kültür Atlası (12 Cilt)

Tkhv.org.tr » Yayınlar Ve Eserler » Güncel Yayınlarımız » Türk Dünyası Kültür Atlası (12 Cilt)
Türk Dünyası Kültür Atlası (12 Cilt)

Türk Dünyası Kültür Atlası, Türklerin tarih sahnesinde çıktıkları yer olan Orta Asya’dan başlayarak tarihi akış içerisinde Uzakdoğu, Güney Asya , Karadeniz Kuzeyi, Anadolu, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Avrupa’ya uzanan yayılış ve yerleşiminde ortaya koyduğu Türk Kültürünü bir atlas muhteviyatında sunuma hazırlayan 12 ciltlik bir çalışmadır.

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR ATLASI” çalışmamızda, Türk Dünyası 5 ana dönemde ele alınmıştır.

-İslam Öncesi Dönem (1 cilt)

-Selçuklu Dönemi (2 cilt)

-Osmanlı Dönemi (6 cilt)

-Cumhuriyet Dönemi (2 cilt)

-Türk Devlet Toplulukları (1 cilt)

Bu dönemler kendi içlerinde alt bölümlere ayrılarak her dönem kendi içinde “Siyasi Tarih, Dil, Din, Müzik, Mimari, Folklor, Etnoğrafya, İktisâdi ve Ticari Hayat, Askeri Hayat, Edebiyat, İlîm Hayatı, Şehircilik, Diğer Sanat Dalları, Spor” konuları görsel malzemelerle birlikte verilmiştir.

12 cilt olarak tamamlanmış olan yayınımız, Türkçe ve İngilizce olarak basılmış olup yaklaşık 6000 sayfadan meydana gelmiştir.

Türk Dünyası Kültür Atlası düşünce ve neşriyatının kamuoyunda gördüğü ilgi eserin büyük bir boşluğu doldurmakta olduğunun delilidir. Öncelikle ülkemiz aydın çevreleri olmakla birlikte, eserin İngilizce-Türkçe olarak hazırlanmış bulunması çalışmanın yabancılara, özellikle protokol takdimlerinde sunulabilecek nitelik taşımasına imkân sağlamaktadır.

Yayın sipariş formu için tıklayınız.

Türk Devlet ve Toplulukları
Türk Dünyası Kültür Atlası Türk Devlet ve Toplulukları Günümüzde dünyanın dört bir yanına dağılmış durumdaki Türk devlet ve topluluklarının geçmişten bugüne kadarki tarihleri, edebiyat, sosyal, kültürel yaşantılarını, ekonomilerini bir arada işleyen, görsel malzemeyle zenginleştirilmiş “Türk Devlet ve Toplulukları” kapsamlı içeriğiyle konusunda bir ilk olma özelliğine sahiptir. Ülker grubunun belli oranda kitap karşılığındaki desteği ile eserimiz 2003 yılı içinde okuyucuların ve ilim dünyasının beğenisine sunulmuştur. “Türk Devlet ve Toplulukları” Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca incelenmiş, İlköğretim kurumları VI.,VII. ve VIII. sınıflarla, orta öğretim kurumu öğrencileri ve öğretmenler için tavsiyeye uygun bulunmuştur. Türk Devlet ve Toplulukları cildinde yer alan konular; Türk Dilinin Dünü ve Bugünü, Sibirya Türkleri, Altay Türkleri, Dolganlar, Hakas Türkleri,  Sibirya Tatar Türkleri, Şor Türkleri, Tuva Türkleri, Yakut Türkleri, İdil Ural Türleri, Başkurdistan, Çavuşistan, Tataristan, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz Türkleri, Ahiska Türkleri, Gagavuz Türkleri, Karaçay-Balkar Türkleri, Karaimler, Kırım Tatar Türkleri, Kumuk Türkleri, Nogaylar, Balkan ve Avrupa Türkleri, Batı Avrupa Türkleri, Bulgaristan Türkleri, Eski Yugoslavya Türkleri, Finlandiya Tatar Türkleri, Pomak Türkleri, Romanya Türkleri, Yunanistan Türkleri, Doğu ve Güney Türkistan Uygur Türkleri, Güney Türkistan Türk Toplulukları, Doğu Türkistan Türk Toplulukları, Salarlar, Orta Doğu Türkleri, Irak Türkleri, İran Türkleri, Suriye Türkleri, Bağımsız Türk Devletleri, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, K. K. Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkmenistan  konuları sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan ele alınıp sunulmuştur. Yayın sipariş formu için tıklayınız.
Selçuklu Dönemi (2 Cilt)
Türk Dünyası Kültür Atlası Selçuklu Dönemi (2 cilt) Eserin ikinci ve üçüncü ciltleri “Selçuklu Dönemi” adı altında Prof. Dr. Erdoğan Merçil danışmanlığında hazırlanmıştır. "Selçuklu Dönemi"nin ilk cildi; Selçuklular ile birlikte onların çağdaşı Türk devlet ve beyliklerin siyasî tarihini içermektedir. Dönemin ikinci cildinde (Gazneliler, Karahanlılar, Hârzemşâhlar, Saltuklular, Memlûkler, Eşrefoğulları, Çobanoğulları, Germiyanoğulları, Ramazanoğulları, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Timurlar, Menteşe Beyliği  v.b.) Selçuklular dönemindeki siyasi tarih, dil, din, edebiyat, sanat, ilim hayatı, askeri hayat, musiki, şehircilik, mimari, iktisadi hayatlarını teşkil eden tüm sosyo-ekonomik ve kültürel hayatları Türkçe ve İngilizce olarak incelenerek sunulmuştur.          Yayın sipariş formu için tıklayınız.
Osmanlı Dönemi (6 Cilt)
Türk Dünyası Kültür Atlası Osmanlı Dönemi (6 Cilt) Osmanlı Devleti’nin yedi yüzyıllık geçmişinin metne dayalı ve görsel malzemeyle desteklen siyasî tarihi yanında dil, din, edebiyat, sanat, mimari, musiki, sanat tarihi, örf ve âdetleriyle birlikte ele alındığı “Osmanlı Dönemi” başlığını taşıyan bölüm altı ciltten oluşmaktadır. Osmanlı Dönemi ciltleri Prof. Dr. Mubahat Kütükoğlu danışmanlığında hazırlanmıştır. Yaklaşık 3000 sayfadan oluşan Osmanlı Dönemi ciltlerinde 4000 görsel malzeme kullanılarak Osmanlı Dönemi'nin her yönüyle incelendiği bir kaynak kitap olma özelliğini taşımaktadır. "Osmanlı Dönemi 1. cildinde; Osmanlı Siyasi Tarihi, Osmanlı Coğrafyası, Osmanlı Kanunnâmeleri, Osmanlı İlmiye Teşkilatı, Osmanlı İlmiye Sınıfı, Osmanlı Merkez Teşkilatı, Osmanlı Taşra Teşkilatı, Osmanlı Derbend Teşkilatı, Osmanlı Esnaf Teşkilatı, Osmanlı Saray Teşkilatı, Osmanlılarda Teşrifat konuları yer almaktadır. Osmanlı Dönemi 2. cildinde; Osmanlı Toprak Düzeni, Osmanlı İskãn Politikası, Osmanlı Döneminde Türk Hanlıkları, Ayanlık Dönemi, Osmanlı Bilim ve Eğitimi, Osmanlı İmparatorluğu’nda Nüfus, Osmanlı Şehri, Osmanlı Başşehri. Osmanlı Ordusu, Osmanlı Tersaneleri. Osmanlı Havacılığı, Osmanlı Silahları, Osmanlı Çadırları konuları yer almaktadır. Osmanlı Dönemi 3. cildinde; Osmanlılar’da Uluslararası İlişkiler ve Dış Siyaset, Osmanlı İktasãdi Tarihi, Osmanlı Liman ve Rıhtımları, Osmanlı Deniz Ulaşımı, Osmanlı Devleti’nde Demiryolları, Osmanlı Maden Kaynakları, Osmanlı Darbhaneleri, Osmanlı Para Tarihi, Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri, Osmanlı Dönemi Hastaneleri, Osmanlı Tababeti, Osmanlı Saray Eczaneleri konuları yer almaktadır.   Osmanlı Dönemi 4. cildinde; Osmanlı Cemiyeti Sosyal Yapı, Vakıflar ve Çeşitleri, Osmanlılar’da Dini Hayat, İstanbul’da Tekkeler, Osmanlı Mimarisi, Bursa, Edirne, İstanbul, Osmanlı’da Baş Mimarlar, Osmanlı Polis teşkilatı, Osmanlılar Devrinde Yapılan Önemli Su Tesisleri, Türk Evi ve Şehri, Osmanlı Askeri Mimarisi, Osmanlı Saray, Kasır ve Köşkleri, Türk Bahçesi konuları yer almaktadır. Osmanlı Dönemi 5. cildinde; Osmanlı Hat Sanatı, Osmanlı Tezhip Sanatı, Osmanlı Minyatür Sanatı, Osmanlı Kıyafetleri,  Osmanlı Mezartaşlarında Serpuşlar, Osmanlı Cilt Sanatı, Türk Ebru Sanatı, Osmanlı Dokumaları, Osmanlı İşlemeleri, Ahşap Sanatı, Bakırcılık Sanatı, Osmanlı Maden Sanatı, Osmanlı Camcılığı, Osmanlı Sedefkârlığı, Osmanlı Kuyumculuğu, İznik Çini ve Seramikleri, Kütahya Çini ve Seramikleri, Çanakkale Seramikleri, Yıldız Çini Fabrika-i Humayunu, Osmanlı Saat ve Saatçiliği, Osmanlı Döneminde Müzecilik, Osmanlı Döneminde Spor, Osmanlı Tiyatrosu, Osmanlı Döneminde Türk Mûsikîsi, Türk Mutfağı Kültürü, Osmanlı Toplumunda Aile, Osmanlı’da Kadın Hareketleri, Osmanlı Dericiliği, Osmanlı’da At ve Atçılık, Binek Arabaları, Osmanlı Dönemi Halk Eğlenceleri konuları yer almaktadır. Osmanlı Dönemi 6. cildinde; Osmanlı Halıcılığı, Batılılaşma Dönemi Türk Resim Sanatı, Kağıt ve Kağıtçılık, Osmanlı Devletinde Matbaacılık, Osmanlılarda Basın, Osmanlılarda Halk Hikayeciliği, Osmanlılarda Mizah, Osmanlı Dönemi Divân Edebiyatı, Osmanlı Dönemi Aşık Edebiyatı, 19. Yüzyıl Türk Edebiyatı, Osmanlılarda Tarih Yazıcılığı, Osmanlı İmparatorluğu Nişanları, Osmanlı İmparatorluğu Madalyaları, Osmanlı Arması, Osmanlı Döneminde Kahveler, Afetler ve Yangınlar, Osmanlı’da Adet ve Gelenekler, Harita Dizini, Osmanlı Sultanları konuları yer almaktadır. Yayın sipariş formu için tıklayınız.  
İslam Öncesi Dönem
Türk Dünyası Kültür Atlası İslam Öncesi Dönemi (1 cilt) Birinci baskısının Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu danışmanlığında, ikinci baskısının Ahmet Taşağıl danışmanlığında yayımladığımız İslam Öncesi Dönemi yayınımız "Türk Adı ve Türk Yayılmalarıyla" başlayıp "Selçuklu Dönemi"ne kadar olan zaman dilimi içinde tüm beylik ve devletlerin (Hun, Tabgaç, Uygur, Avarlar, Sabarlar, Oğuzlar, Hazarlar v.b.) siyasi tarih, dil, din, edebiyat, sanat, ilim hayatı, askeri hayat, musiki, şehircilik, mimari, iktisadi hayatlarını teşkil eden tüm sosyo-ekonomik ve kültürel hayatları Türkçe ve İngilizce olarak sunulmuştur. Yaklaşık 400 görsel malzeme orijinal olarak kullanılarak 2. baskısı yapılmıştır. Yayın sipariş formu için tıklayınız.
Cumhuriyet Dönemi (2 Cilt)
Türk Dünyası Kültür Atlası Cumhuriyet Dönemi (2 cilt ) Cumhuriyet Dönemi 1. cildind; T.C. Devleti'nin Siyasi Tarihi, T.C. Devleti’nin İdari Yapısı, T.C. Devleti’nin Adlî  Yapısı, T.C. Devleti’nin İktisadi ve Mali Yapısı, T.C. Devletinin Askeri Yapısı, T.C. Devleti'nin Güvenlik Yapısı, T.C. Devleti’nin Milli Eğitim Yapısı, T.C. Devleti’nde Din-Devlet İlişkileri, T.C. Devleti’nin Mediko-Sosyal Yapısı  Sosyal Hayata Yön Veren Yapı ve Kurumlar, Türk Aile Yapısı, Mutfak Kültürümüz, Sosyal Hayat İçerisinde Türk Kadını, Türkiye’de Göç Gerçeği, Şehirleşme Politikaları, Şehirleşme ve Gecekondu Sorunu, Türkiye’de Meydana Gelen Doğal Afetler, Sivil Toplum ve Gönüllü Kuruluşlar konuları yer almaktadır.   Cumhuriyet Dönemi 2. cildinde; Sektörel Açıdan Türk Ekonomisi, Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Tarım ve Hayvancılık, Sanayi Politikaları ve Gelişimi, Hizmet Sektörü, Bankacılık, Sigortacılık, Ulaştırma, Haberleşme, Turizm, Madenler ve Madencilik Sanayii, Orman ve Orman İşletmeleri, Kalkınma Hedefi Olarak Bölge Planlamaları, İktisadi Hayata Yön Veren Kurumlar, Sosyo-Ekonomik Yapıya Yön Veren Kamu Kurumları, Cumhuriyet Dönemi Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sendikacılık Hareketi, Teknoloji Kurumları ve Araştırma Geliştirme Faaliyetleri, Kültür ve Sanat, Dil ve Edebiyat, Yayın Hayatı, Kitap Yayınları ve Kütüphaneler, Arkeoloji Çalışmaları ve Müzecilik, Güzel Sanatlarda Cumhuriyet Uslubu, Resim Sanatı, Heykel Sanatı, Mimari, Müzik Hayatımız, Tiyatro, Sinema, Geleneksel El Sanatları, Folklor, Türk Sporu  konuları yer almaktadır.  Yayın sipariş formu için tıklayınız.
Görseller